امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کریدورهای ترانزیتی ایران

 

۱- کریدورهای ترانزیتی مستقیم ریلی:

۱- رازی ـ سرخس ـ رازی

۲- جلفا ـ سرخس ـ جلفا

۲- کریدورهای ترانزیتی ریل ـ دریا:

۱-  بندرعباس‌ ـ سرخس ـ بندرعباس

۲-  بندرامام ـ سرخس ـ بندرامام

۳-  بندرعباس ـ بندرترکمن و امیرآباد ـ بندرعباس

۴-  بندرامام ـ بندرترکمن و امیرآباد ـ بندرامام

۵-  بندرعباس ـ رازی ـ بندرعباس

۶-  بندرامام ـ رازی ـ بندرعباس

۷-  بندرعباس ـ جلفا ـ بندرعباس

۸-  بندرامام ـ جلفا ـ بندرامام

۹-  رازی ـ بندرترکمن و امیرآباد ـ رازی

۱۰- جلفا ـ بندرترکمن و امیرآباد ـ جلفا

۳- کریدورهای ترانزیتی دریا ـ ریل ـ جاده ـ ریل:

۱-  بندرعباس ـ لطف‌آباد ـ بندرعباس

۲- بندرامام ـ لطف‌آباد ـ بندرامام

۳-  بنادر شمالی، (ترکمن و امیرآباد) ـ کرمان ـ زاهدان (میرجاوه)

۴- کریدورهای ترانزیتی ریل ـ جاده ـ ریل:

۱-  جلفا ـ کرمان ـ زاهدان

۲-  رازی ـ کرمان ـ زاهدان

۳-  لطف‌آباد ـ کرمان ـ زاهدان

۴-  سرخس ـ کرمان ـ زاهدان

 

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533