امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

کنوانسیون بین‌الدول حمل‌ونقل با راه‌آهن

COTIF

یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل راه‌آهن‌ها، در ترافیک بین‌المللی است، که ۳۶ کشور اروپایی و خاورمیانه را پوشش می‌دهد. مرکز آن در برن سوئیس بوده، تحت مسولیت سازمان مشترک بین‌الدول (OTIF)، که اعضای آن، دولت‌های متبوع راه‌آهن‌ها بوده، و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد.

کنوانسیون کوتیف، دارای دو ضمیمه‌ی مهم، به‌شرح زیر است:

الف) CIM ، که عبارت است از مقررات یکنواخت مربوط به قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا، با راه آهن، که مسایل مربوط به اسناد حمل‌ونقل، تحویل و تحول کالا، تشریفات گمرکی و سایر مسولیت‌های طرفین حمل‌ونقل را، مشخص می‌کند، و خود، مشتمل بر ۴ ضمیمه، به قرار زیر است:

۱ـ ضمیمه‌ی شماره‌ی ۱ ، مقررات حمل‌ونقل بین‌المللی کالای خطرناک، با راه‌آهن (RID)

۲ـ ضمیمه‌ی شماره‌ی ۲ ، مقررات حمل‌ونقل بین‌المللی واگن‌های اختصاصی، با راه‌آهن (RIP)

۳ـ ضمیمه‌ی شماره‌ی ۳ ، مقررات حمل‌ونقل بین‌المللی کانتینر، با راه‌آهن (RICO)

۴ـ ضمیمه‌ی شماره‌ی ۴ ، مقررات حمل‌ونقل بین‌المللی بسته‌های قوی، با راه‌آهن (RIEX)

ب) CIV ، که مقررات یکنواخت مربوط به قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر و توشه، با راه‌آهن می‌باشد.

راه‌بارنامه‌ی CIM

راه‌بارنامه‌ی صادرشده، تحت مقررات این کنوانسیون، راه‌بارنامه‌ی CIM می‌باشد، که از ۵ نسخه‌ی زیر تشکیل شده است:

۱ـ اصل راه‌بارنامه (نسخه‌ی اول)، و برگ اعلامیه‌ی ورود بار (نسخه‌ی سوم)، که همراه بار، در ایستگاه مقصد، تحویل گیرنده‌ی کالا می‌گردد.

۲ـ برگ اطلاعات بین‌راهی، یا سیاهه (نسخه‌ی دوم)، که همراه محموله، ارسال، و شامل اطلاعات کالا است که براساس درخواست کشورهای مسیر، و گمرکات مربوطه، کپی‌ای از آن، به‌عنوان سابقه، در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

۳ـ نسخه‌ی چهارم، یا رونوشت راه‌بارنامه، که به فرستنده‌ی کالا داده می‌شود.

۴ـ نسخه‌ی پنجم‌، یا سوش ارسال، که در ایستگاه مبدا می‌ماند.

مسولیت‌های حمل‌کننده، فرستنده، و گیرنده‌ی کالا

الف) راه‌بارنامه،‌ تا ارایه‌ی ادله‌ی مخالف، موید انعقاد قرارداد، شرایط قرارداد حمل، و تقبل مسولیت کالا، از سوی حمل‌کننده می‌باشد.

ب) ارسال‌کننده، مسول کلیه‌ی هزینه‌ها و خسارت‌های حمل‌کننده، درصورت ثبت ناقص، نامنظم و نادرست اطلاعات، در راه‌بارنامه‌ی حمل می‌باشد.

پ) هرگاه ارسال‌کننده، از واردکردن موارد الزامی RID ، غفلت کند، حمل‌کننده می‌تواند، چنان‌چه شرایط اقتضا کند، درهرزمانی، بار را تخلیه کرده، یا کالا را خراب، و بی‌خط نماید، بی‌آن‌که غرامت پرداخت نماید، مگر این‌که از ماهیت خطرناک کالا، هنگام بارگیری، آگاه بوده باشد.

ت) حمل‌کننده، درقبال کارکنان خود، و دیگر اشخاصی که از خدمت‌شان برای اجرای حمل‌ونقل استفاده می‌کند، مسول می‌باشد.

ث) حمل‌کننده، بابت خسارت ناشی از مفقودشدن بخشی از کالا، یا تمام آن، یا آسیب‌دیده‌گی، از زمان قبول مسولیت، تا تحویل کالا، هم‌چنین، بابت خسارت ناشی از گذشت مهلت تحویل کالا، مسول می‌باشد، مگر این‌که:

۱ـ فقدان، آسیب‌دیده‌گی، یا انقضای مهلت تحویل، به‌علت قصور ذی‌حق، یا دستور وی، که ناشی از قصور حمل‌کننده نباشد، عیب کالا، از قبیل فساد و خرابی داخلی، ضایعات حین حمل، یا به‌دلیل شرایطی به‌وجود آمده باشد که حمل‌کننده، نمی‌توانسته از آن اجتناب کند.

۲ـ عدم بسته‌بندی، یا بسته‌بندی نادرست

۳ـ بارگیری کالا، توسط ارسال‌کننده، یا تخلیه‌ی بار، توسط تحویل‌گیرنده

۴ـ طبیعت کالاهایی که در معرض فقدان کلی، یا جزئی، یا به‌ویژه، آسیب‌دیده‌گی ناشی ایز شکسته‌گی، زنگ‌زده‌گی، خرابی درونی، یا خودبه‌خود، خشک‌شدن، و کم‌شدن وزن کالا

۵ـ برچسب یا شماره‌گذاری غیرصحیح، یا ناقص بسته‌ها

۶ـ حمل‌ونقل حیوانات زنده

۷ـ حمل‌ونقلی که به‌موجب مقررات قابل اجرا، طبق مفاد موافقت‌نامه‌هایی که بین ارسال‌کننده و حمل‌کننده، منعقد شده، و در راه‌بارنامه، قید شده، باید تحت حفاظت انجام شود، درصورتی‌که خسارت یا مفقودشدن، ناشی از خطری باشد که هدف حفاظت، اجتناب از آن بوده است.

۸ـ در مورد کالاهایی که به‌دلیل ماهیت خود، به‌طور معمول، متحمل ضایعات حین حمل می‌گردند، حمل‌کننده، بدون درنظرگرفتن مسیر طی شده، فقط پاسخ‌گوی بخشی از ضایعاتی که از نرخ‌های تنزیل زیر، تجاوز نماید، می‌باشد:

۱) ۲% وزن، برای کالای مایع، یا بارگیری‌شده، در وضعیت مرطوب

۲) ۱% از وزن، برای کالاهای خشک

۹ـ درصورت گم‌شدن کامل کالا، یا مفقودشدن بسته، برای محاسبه‌ی غرامت، مبلغی برای ضایعات حین حمل، کسر نمی‌گردد.

مهلت تحویل کالا

موعد تحویل، با توافق ارسال‌کننده، و حمل‌کننده، تعیین می‌گردد. درصورت عدم توافق، مهلت مزبور، نباید از مهلت‌های زیر باشد:

الف) برای واگن بار کامل: مهلت ارسال، ۱۲ ساعت، مهلت حمل، برای هر قسمت تفکیک‌ناپذیر ۴۰۰ کیلومتری، ‌۲۴ ساعت

ب) برای خرده‌بار: مهلت ارسال، ۲۴ ساعت، مهلت حمل، برای هر قسمت تفکیک‌ناپذیر ۲۰۰ کیلومتری، ۲۴ ساعت مسافت، با مسیر مورد توافق، و در غیر این‌صورت، با کوتاه‌ترین مسیر ممکن، ارتباط دارد.

پ) مهلت تحویل، با پذیرش مسولیت کالا، آغاز می‌شود، و درصورتی‌که قصور از جانب حمل‌کننده نباشد، قابل تمدید است. یک‌شنبه‌ها و تعطیلات رسمی، به‌حساب نمی‌آید.

ت) در شرایط خاص، حمل‌کننده، می‌تواند مهلت‌های تکمیلی را، برای یک دوره‌ی معین شده، تعیین نماید.

ث) پرداخت غرامت ناشی از تاخیر در تحویل، مطابق با توافق به‌عمل‌آمده، خواهد بود، و درهرحال، از چهار برابر کرایه‌ی حمل، فراتر نخواهد رفت.

ج) مهلت ادعای غرامت ناشی از تاخیر، حداکثر ۶۰ روز، پس از انقضای زمان تحویل، می‌باشد.

مفقودشدن کالا

هرگاه ظرف مدت ۳۰ روز، پس از انقضای موعد تحویل، کالا به مشتری تحویل نگردد، یا آماده‌ی تحویل‌دادن، نشده باشد، شخص ذی‌حق، می‌تواند کالا را، بدون ارایه‌ی ادله‌ی بعدی، مفقودشده تلقی نماید.

در موارد فقدان کلی یا جزئی کالا، حمل‌کننده باید به استثنای سایر خسارات، غرامتی را بپردازد که برحسب نرخ بورس، یا درصورت نبود چنین معیاری، برحسب نرخ بازار، و درصورت فقدان هر دو، برحسب ارزش معمول کالاهایی از همان نوع و کیفیت، در روز، و محلی که کالا، قبول مسولیت شده، محاسبه می‌گردد. درهرحال، غرامت نباید از ۱۷ واحد شمارش (SDR)، در هر کیلوگرم از وزن ناخالص، فراتر رود.

میزان خسارت، در موارد آسیب‌دیده‌گی کالا

الف) در هنگام واردآمدن خسارت به کالا، حمل‌کننده باید به‌استثنای سایر خسارات، مبلغی معادل کاهش ارزش کالا را، به‌عنوان غرامت، بپردازد. میزان مبلغ مزبور، مطابق با مندرجات بند ۲ ماده‌ی مفقودی کالا، تعیین می‌گردد.

ب) ارسال‌کننده و حمل‌کننده، می‌توانند توافق نمایند که ارسال‌کننده، روی راه‌بارنامه، ارزشی برای کالا اظهار نماید، که از حد پیش‌بینی‌شده، برای پرداخت غرامت بیش‌تر باشد. دراین‌صورت، میزان اظهارشده، جایگزین حد مزبور خواهد گردید.

پ) چنان‌چه خسارت یا آسیب‌دیده‌گی، به‌علت گذشت موعد تحویل، به‌وجود آید، دراین‌صورت، حمل‌کننده باید غرامتی، حداکثر تا چهار برابر هزینه‌ی حمل، پرداخت نماید.

مرور زمان

مدت زمان اقامه‌ی دعوا، ناشی از قرارداد حمل، یک‌سال می‌باشد.

منبع:tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533