امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کلیات و تعاریف

فصل اول: کلیات

ماده‌ی ۱

در این دستورالعمل، واژه‌ها و عبارات زیر، در مفاهیم مربوط، به‌کار می‌روند:

الف) وسایل نقلیه‌ی عمومی جاده‌ای بار:

به کلیه‌ی وسایل نقلیه‌ی عمومی جاده‌ای گفته می‌شود که فعالیت آن‌ها، فقط، حمل‌ونقل عمومی بار، از طریق جاده است، و ظرفیت بارپذیری آن، بیش از ۵/۳ تن می‌باشد.

ب) شرکت حمل‌ونقل:

کلیه‌ی شرکت‌ها، موسسات، و نهادهای دولتی حمل‌ونقل بار، که در صنعت حمل‌ونقل فعالیت می‌نمایند، اعم از شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، و موسسات حمل‌ونقل بار.

پ) راننده:

هر فردی که با وسایل نقلیه‌ی عمومی بار، راننده‌گی نماید، و دارای دفترچه‌ی کار (کارت هوشمند) معتبر باشد، خواه این راننده‌گی برای مدتی کوتاه باشد، خواه به عنوان راننده‌ی کمکی، جهت مواقع نیاز، در وسیله مستقر شده باشد.

ت) راننده‌گی:

مدت زمانی است که راننده، با وسیله‌ی نقلیه‌، درحال حرکت بوده است، و زمان‌های توقف، در طول سفر، هم‌چنین، توقف در مبدا و مقصد را شامل نمی‌شود.

ث) شبانه‌روز:

یک بازه‌ی ۲۴ ساعتی است که از هر زمانی می‌تواند آغاز شود.

 

ماده‌ی۲

راننده‌گی وسایل نقلیه‌ی عمومی بار، در راه‌ها، فقط در مدت ۱۰ساعت در شبانه‌روز مجاز خواهد بود. درصورتی‌که، سفر وسیله‌ای بیش از ۱۰ ساعت پیش‌بینی گردد، و موسسه‌ی مربوطه، برنامه‌ی سفر آن را، یک‌سره تنظیم نموده باشد، باید راننده‌ی کمکی، با وسیله‌ی نقلیه همراه نماید، و نام راننده‌ی کمکی را، در برنامه درج نماید.

تبصرهـ وسایل نقلیه‌ی زیر، از شمول این دستورالعمل مستثنا می‌باشند:

الف) وسایل نقلیه‌ی عمومی بار، که سرعت مجاز آن‌ها، کمتر از۳۰ کیلومتر برساعت می‌باشد.

ب) وسایل نقلیه‌ی عمومی بار، که در شرایط بحران، و با مجوز مراجع ذی‌ربط، در عملیات امداد و نجات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تبصره‌ـ درصورتی‌که سفر وسایل نقلیه، بیش‌از ۱۰ ساعت به طول انجامد، و راننده‌ی کمکی نیز پیش‌بینی نشده باشد، شرکت حمل‌ونقل موظف است برنامه‌ی زمانی توقف راننده‌گان در محل‌های مناسب را، به‌نحوی که بیش از ۱۰ساعت کار، در ۲۴ ساعت رخ ندهد، در اختیار راننده قرار دهد.

وظایف شرکت حمل‌ونقل

ماده‌ی ۳

شرکت‌های حمل‌ونقل، مجاز به تحویل بار، و صدور بارنامه، برای راننده‌گانی با شرایط زیر نیستند:

الف) راننده‌گانی که دفترچه‌ی کار (کارت هوشمند) خود را همراه ندارند.

ب) راننده‌گانی که صفحات تاخوگراف مربوط به دو سفر آخری که دارای بار بوده‌اند را همراه ندارند.

پ) راننده‌گانی که صفحات تاخوگراف مربوط به سفرهای خالی پس از سفرهای دارای بار، مربوط به بند (ب) را همراه ندارند.

ت) راننده‌گانی که براساس ماده‌ی ۲، این دستورالعمل، مجاز به راننده‌گی نیستند.

ماده‌ی ۴

شرکت حمل‌ونقل، می‌باید صفحات تاخوگراف ذکرشده در بند (ب) و (پ)، از ماده‌ی ۳ این دستورالعمل را، به‌منظور حصول اطمینان از تحویل صحیح صفحات تا خوگراف، توسط راننده ممهور نماید.

ماده‌ی ۵

شرکت‌های حمل‌ونقل، مجاز به تحویل بار، و صدور بارنامه، برای وسایل نقلیه‌ی زیر نیستند:

الف) وسایل نقلیه‌ای که مجهز به دستگاه تاخوگراف نمی‌باشند.

ب) وسایل نقلیه‌ای که دستگاه تاخوگراف آن‌ها، دارای نقص فنی است.

پ) وسایل نقلیه‌ای که تاریخ انقضای کارت معاینه‌ی تاخوگراف آن‌ها گذشته است.

ت) وسایل نقلیه‌ای که مهر و موم دستگاه تاخوگراف آن‌ها باز شده است.

تبصره ـ برنامه‌ی تجهیز وسایل نقلیه، به دستگاه تاخوگراف، به‌شرح زیر می‌باشد:

الف) وسایل نقلیه‌ی تولید سال ۱۳۸۱ و پس از آن، ۳ ماه پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل

ب) وسایل نقلیه‌ی تولیدشده در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل

پ) وسایل نقلیه‌ی تولیدشده در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۵، ۹ ماه پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل

ت) وسایل نقلیه‌ی تولید سال‌های ۱۳۶۵ وبیش از آن، ۱۲ماه پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل

ماده‌ی ۶

شرکت حمل‌ونقل موظف است در آغاز سفر، به تعداد کافی، صفحه‌ی تاخوگراف استاندارد، که موارد زیر، به‌صورت خوانا، بر روی تمامی آن ها ثبت شده است را، به مهر شرکت ممهور، و به راننده تحویل نماید.

الف) نام راننده

ب) شماره‌ی دفترچه‌ی کار (کارت هوشمند)

پ) شماره‌ی بارنامه

ت) تعداد صفحات تاخوگراف تحویل‌شده به راننده، و شماره‌ی هر صفحه، با درج تاریخ استفاده

تبصره‌ی یکـ صفحات استاندارد، باید براساس کارت معاینه‌ی تاخوگراف انتخاب شوند.

تبصره‌ی دوـ درصورت وجود بیش از یک راننده، در وسیله‌ی نقلیه، باید برای هریک، به‌صورت جداگانه، به‌تعداد کافی، صفحه‌ی تاخوگراف تامین، و با رعایت شرایط، در اختیار راننده‌گان قرار گیرد.

ماده‌ی ۷

شرکت حمل‌ونقل، باید شماره‌ی بارنامه، شماره‌ی خودرو، تاریخ و ساعت صدور، و مبدا و مقصد سفر را، در دفترچه‌ی کار (کارت هوشمند) راننده، ثبت نماید. درصورت وجود بیش از یک راننده، این اطلاعات، باید در دفترچه‌ی کار (کارت هوشمند) تمامی راننده‌گان ثبت شود.

وظایف راننده

ماده‌ی ۸

هیچ راننده‌ای نباید با وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی بار، که براساس تبصره‌ی ماده‌ی ۵، مجهز به تاخوگراف نیست، راننده‌گی نماید.

ماده‌ی ۹

راننده‌گان، موظف هستند تا ساعت دستگاه را، با ساعت رسمی کشور تنظیم نموده، و صفحه را به‌گونه‌ای در دستگاه قرار دهند که ساعت، به‌شکلی درست، بر صفحه ثبت گردد.

ماده‌ی ۱۰

راننده‌گان، موظف هستند تا در سفرهای دارای بار، بلافاصله پس از تحویل بار، و دریافت بارنامه، و در تمام شرایط کاری، تا پایان سفر، صفحات تحویل‌شده توسط شرکت حمل‌ونقل را، درون دستگاه قرار داده، و با توجه به شرایط کاری، (بارگیری، راننده‌گی و استراحت) دستگاه را تنظیم نمایند.

ماده‌ی ۱۱

راننده‌گان، موظف هستند تا در سفرهای خالی هم، در هنگام راننده‌گی، از صفحه‌ی تاخوگراف استفاده نمایند. در این شرایط، راننده باید نام، شماره‌ی خودرو، دفترچه‌ی کار (کارت هوشمند) ، تاریخ، مسافت، و مبدا حرکت خود را، بر پشت صفحه درج نماید.

ماده‌ی ۱۲

راننده‌گان، موظف هستند تا علاوه بر دفترچه‌ی کار (کارت هوشمند)، بارنامه، و تمام صفحات تاخوگراف مربوط به سفر جاری، صفحات تاخوگراف مربوط به ۳ سفر قبلی، و نیز، سفرهای خالی بین آن‌ها را هم، به‌همراه داشته باشند، و در هنگام درخواست مراجع ذی‌صلاح، آن‌ها را ارایه نمایند.

ماده‌ی ۱۳

راننده‌گان، موظف هستند تا درصورت خرابی دستگاه تاخوگراف، یا ثبت نادرست اطلاعات توسط دستگاه، ساعت کاری خود را بر پشت صفحه‌ی تاخوگراف، در جدول مربوط، ثبت نمایند.

تبصره ـ حداکثر مهلت زمانی برای رفع نقص دستگاه تاخوگراف، یک هفته می‌باشد. با این وجود، تحویل بار، و صدور بارنامه‌ی جدید برای وسیله‌ی نقلیه، مستلزم رفع نقص دستگاه می‌باشد.

الزام نصب، استفاده، و نگه‌داری از دستگاه تاخوگراف

ماده‌ی ۱۴

نصب یا تعمیر تاخوگراف، تنها باید در تعمیرگاه‌های مجاز انجام شود. تعمیرگاه مجاز، باید دستگاه و  کلیه‌ی اتصال‌های آن را، با کد مشخصه‌ی خود، پلمپ نماید.

ماده‌ی ۱۵

تعمیرگاه مجاز، باید پس از نصب، یا تعمیر تاخوگراف، کارت معاینه‌ی دستگاه را، با مشخصات زیر صادر نماید.

الف) شماره‌ی پلاک وسیله‌ی نقلیه

ب) شماره‌ی سریال، و نوع تاخوگراف

پ) نوع صفحه‌ی تاخوگراف متناسب

ت) اندازه‌ی لاستیک چرخ

ث) کیلومتر وسیله‌ی نقلیه، در زمان کنترل

ج) ضریب مشخصه‌ی وسیله‌ی نقلیه (تایم جعبه‌دنده)

چ) تاریخ صدور، و انقضای کارت (حداکثر ۲ سال پس از تاریخ صدور)

ح) نام، مهر، و کد مشخصه‌ی تعمیرگاه مجاز

ماده‌ی ۱۶

راننده‌گان، موظف هستند تا پیش از گذشت تاریخ انقضای کارت معاینه‌ی تاخوگراف، یا درصورت بروز هرگونه تغییر در وسیله‌ی نقلیه، که موجب تغییر در مشخصات مندرج در کارت معاینه‌ی تاخوگراف می‌گردد، به یکی از تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه، و نسبت به کالیبراسیون مجدد دستگاه، و دریافت کارت جدید، اقدام نمایند.

ماده‌ی ۱۷

تعمیرگاه‌های مجاز، موظف هستند تا مشخصات مربوط به تمام تاخوگراف‌های تعمیرشده را، ثبت نموده، و درصورت درخواست مراجع ذی‌صلاح، ارایه نمایند. این مشخصات، شامل: شماره‌ی پلاک وسیله‌ی نقلیه، شماره‌ی سریال تاخوگراف، شماره‌ی گواهی‌نامه‌ی راننده، و شرح مختصر فعالیت انجام‌شده بر روی دستگاه، می‌باشد.

تخلفات

ماده‌ی ۱۸

ماموران پلیس‌راه، به‌صورت تصادفی، نسبت به توقف وسایل نقلیه، در نقاطی مناسب از طول راه‌های کشور اقدام، و رعایت مفاد این دستورالعمل را، شامل: موارد زیر، توسط شرکت‌های حمل‌ونقل، و راننده‌گان، کنترل نموده، براساس مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۱ دستورالعمل، اقدام می‌نمایند:

الف) مندرجات بارنامه، دفترچه‌ی کار (کارت هوشمند)، و صفحات تاخوگراف مربوط به سفر جاری

ب) کارت معاینه‌ی تاخوگراف، تاریخ اعتبار آن، و هم‌خوانی مشخصات درج‌شده با واقعیت

پ) وجود و صحت عمل‌کرد تاخوگراف، شامل: نقص فنی، و ثبت صحیح ساعت

ت) بارنامه، و صفحات تاخوگراف سه سفر قبلی، و سفرهای خالی بین آن‌ها

ماده‌ی ۱۹

ارتکاب به‌هریک از موارد زیر، به‌عنوان تخلف شرکت حمل‌ونقل محسوب می‌شود، و گزارش تخلف، جهت بررسی، به سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان ارسال، تا براساس دستورالعمل موجود، اقدام لازم صورت گیرد.

بنابراین، عدم رعایت مفاد مواد ۳، ۴ و ۵ این دستورالعمل، از طرف شرکت‌های حمل‌ونقل، تخلف محسوب شده، و به تخلف آن‌ها، حسب مورد، در کمیسیون‌های ماده‌ی ۱۲، یا ماده‌ی ۵ قانون، رسیده‌گی خواهد شد:

الف) واگذاری بار، به راننده‌ای که دفترچه‌ی کار (کارت هوشمند) ندارد.

ب) صدور بارنامه، برای وسیله‌ی نقلیه‌ای که دستگاه تاخوگراف ندارد.

پ) صدور بارنامه، برای وسیله‌ی نقلیه‌ای که دستگاه تاخوگراف آن، دارای نقص فنی است.

ت) صدور بارنامه، برای وسیله‌ی نقلیه‌ای که مهر و موم تاخوگراف آن باز، شده است.

ث) صدور بارنامه، برای وسیله‌ی نقلیه‌ای که، تاریخ اعتبار کارت معاینه‌ی تاخوگراف آن، به اتمام رسیده است.

ج) تحویل بار، و صدور بارنامه، برای راننده‌ای که براساس ماده‌ی ۲ از این دستورالعمل، مجاز به راننده‌گی نمی‌باشد.

چ) ممهورکردن صفحه‌ی غیراستاندارد، برای استفاده در طول سفر.

خ) عدم ثبت شماره‌ی بارنامه، یا تاریخ صدور آن، در دفترچه‌ی کار (کارت هوشمند) راننده.

ماده‌ی ۲۰

ارتکاب به هریک از موارد زیر، به‌عنوان تخلف راننده محسوب می‌شود، و به‌شرح زیر اقدام می‌گردد:

الف) هرگونه دخالت و دست‌کاری در دستگاه تاخوگراف، مطابق ردیف ۱۱۶۶ جدول جرایم راننده‌گی ،اعمال قانون شده، و مراتب، ضمن ثبت در دفترچه‌ی کار (کارت هوشمند) راننده، مطابق ماده‌ی ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی، به مراجع قضایی گزارش می‌گردد.

ب) راننده‌گی با وسایل نقلیه‌ی عمومی، بیش از زمان مجاز، موضوع ماده‌ی ۲ دستورالعمل، به‌میزان کم‌تر از ۳ ساعت، مطابق با قانون ردیف ۱۱۵۵ خواهد بود، و به‌میزان بیش‌تر از ۳ ساعت، ضمن اعمال قانون، مطابق ردیف یادشده، مراتب در دفترچه‌ی کار نیز، ثبت می‌شود.

پ) عدم استفاده از بارنامه، توسط وسایل نقلیه‌ی عمومی بار، مطابق ردیف ۱۱۴۷ جدول جرایم راننده‌گی، اعمال قانون شده، و مراتب، در دفترچه‌ی کار راننده ثبت می‌شود.

ت) راننده‌گی با سرعت غیرمجاز، با بهره‌گیری از صفحه‌ی تاخوگراف

ماده‌ی ۲۱

ماموران پلیس‌راه، درصورت مشاهده‌ی ارتکاب به‌هریک از موارد زیر، مراتب را در دفترچه‌ی کار راننده ثبت می‌نمایند.

الف) راننده‌گی با وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی بار، که مجهز به تاخوگراف نمی‌باشد.

ب) راننده‌گی با وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی بار، که بیش از یک هفته از خرابی تاخوگراف آن گذشته است.

پ) راننده‌گی با وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی بار، که از تاریخ انقضای کارت معاینه‌ی تاخوگراف آن، گذشته است.

ت) همراه نداشتن کارت معاینه‌ی تاخوگراف.

ث) ایجاد تغییر در مشخصات وسیله‌ی نقلیه، مانند: اندازه‌ی چرخ‌ها، یا تنظیم جعبه‌دنده، بدون کالیبراسیون مجدد تاخوگراف.

ج) راننده‌گی، بدون قراردادن صفحه در دستگاه ثبت

چ) بازکردن پلمپ مربوط به اجرای دستگاه

ح) راننده‌گی با وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی‌ای که، تاخوگراف آن درست کار نمی‌کند، بدون ثبت اطلاعات مربوط به زمان‌های کاری، در پشت صفحه‌ی تاخوگراف

خ) همراه‌نداشتن تمام، یا یکی از صفحات تاخوگراف مربوط به سفر جاری

د) استفاده از صفحه‌ی نامعتبر، در دستگاه ثبت (بدون مهر شرکت)

ذ) استفاده از صفحه‌ی غیراستاندارد در تاخوگراف (بر اساس کارت معاینه‌ی دستگاه)

ر) همراه‌نداشتن تمام، یا یکی از صفحات تاخوگراف، مربوط به سفرهای قبلی.

ز) تظیم‌نبودن ساعت دستگاه، یا ثبت اشتباه ساعت، بر روی صفحه

ژ) ناقص‌بودن اطلاعات مورد نیاز، بر پشت صفحه‌ی تاخوگراف، در سفرهای خالی

س) راننده‌گی با سرعت غیرمجاز

ماده‌ی۲۲

با متخلفین موضوع این دستورالعمل، در مورد شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل، براساس ضوابط موضوع کمیسیون ماده‌ی ۱۲ آیین‌نامه‌ی حمل‌ونقل بار و مسافر، و با راننده‌گان، برابر ضوابط صدور، تمدید و لغو دفترچه‌ی کار راننده‌گان، موضوع ماده‌ی ۶ قانون الزام شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل، به استفاده از بارنامه، و صورت‌وضعیت و جداول جرایم، و در مورد تعمیرگاه‌ها، براساس ماده‌ی ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی، برخورد خواهد شد.

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533