امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری بارنامه، به شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل کالا

الف) شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل فعال، در حوزه‌ی استحفاظی هر استان، درصورت داشتن پروانه‌ی فعالیت معتبر، از سوی سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های همان استان، می‌توانند درخواست بارنامه نمایند .

ب) مدارک لازم جهت گرفتن بارنامه، توسط شرکت یا موسسه:

۱ـ ارایه‌ی معرفی‌نامه‌ی رسمی شرکت، یا موسسه‌ی حمل‌ونقل، توسط نماینده‌ی اعزامی.

۲ـ قبض، یا گواهی پرداخت ۴% بیمه‌ی راننده‌گان وسایل نقلیه‌ی باربری .

۳ـ قبض، یا رسید پرداخت ۲% بارنامه، براساس بارنامه‌های مصرفی.

۴ـ ارایه‌ی تعداد ۸۰% از بارنامه‌های مصرفی تحویل‌شده‌ی قبلی، به‌اضافه‌ی ۲۰% از بارنامه‌ی دو نوبت قبلی، در مرحله بعدی .

۵ـ گواهی پرداخت مالیات سال قبل، که سالیانه ارایه خواهد شد، (ترجیحا در اوایل سال بعد) .

۶ـ پرداخت مالیات سازمان، در مورد اجاره‌ی غرفه، در پایانه، درصورت استقرار در پایانه، و سالن‌های اعلام بار .

ج) میزان واگذاری بارنامه به شرکت، یا موسسات حمل‌ونقل، به‌میزان مصرف ماهیانه، و با حفظ جمیع شرایط مندرج در این دستورالعمل می‌باشد.

د) سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان، درصورت احراز یکی از تخلفات، در مورد نحوه‌ی استفاده از بارنامه، براساس قانون و سایر قوانین، و مقررات مربوطه، ضمن برخورد قانونی با شرکت، یا موسسه‌ی ذی‌ربط، تا دریافت مدارک لازم، مبنی بر رفع نواقص و مغایرت‌ها، و احراز مراتب، جهت فعالیت هر شرکت یا موسسه‌ی متقاضی، از تحویل بارنامه‌ی نوبت بعدی، خودداری خواهد نمود.

دستورالعمل نحوه‌ی صدور حواله‌ی بارنامه، برای شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل کالا

الف) شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل فعال، در حوزه‌ی استحفاظی هر استان، درصورت داشتن پروانه‌ی فعالیت معتبر، از سوی سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های همان استان، می‌توانند درخواست بارنامه نمایند .

ب) مدارک لازم جهت صدور حواله‌ی بارنامه‌، برای شرکت یا موسسه.

۱ـ ارایه‌ی معرفی‌نامه‌ی رسمی شرکت، یا موسسه‌ی حمل‌ونقل، توسط نماینده‌ی اعزامی.

۲ـ قبض، یا رسید پرداخت ۳% بارنامه، براساس بارنامه‌های مصرفی .

۳ـ ارایه‌ی تعداد ۸۰% از بارنامه‌های مصرفی تحویل‌شده‌ی قبلی، به‌اضافه‌ی ۲۰% از بارنامه‌ی دو نوبت قبلی، در مرحله‌ی بعدی.

۴ـ گواهی پرداخت مالیات سال قبل، که سالیانه ارایه خواهد شد، (ترجیحا در اوایل سال بعد).

۵ـ پرداخت مطالبات سازمان، در مورد اجاره‌ی غرفه، در پایانه، درصورت استقرار در پایانه، و سالن‌های اعلام بار .

ج) پایان دوره‌، و زمان عدم فعالیت، درخصوص شرکت‌ها وموسساتی که براساس ماده‌ی ۵ قانون اصلاح پاره ای از موارد قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای، به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری، و بارنامه، یا کمیسیون ماده‌ی ۱۲، تعطیل شده‌اند .

د) میزان واگذاری بارنامه، به شرکت، یا موسسه‌ی حمل‌ونقل، به‌میزان مصرف ماهیانه، با حفظ جمیع شرایط مندرج در این دستورالعمل می‌باشد .

تعاریف:

کل کرایه‌ی حمل:

کل کرایه‌ی حمل، عبارت است از مجموع مبلغ پیش‌کرایه، و پس‌کرایه‌ی مندرج در بارنامه. و عبارت از وجهی است که از طریق توافق، بین صاحب کالا، و شرکت، یا موسسه‌ی حمل‌ونقل دارای پروانه‌ی فعالیت، از سازمان متبوع، در حمل یک محموله‌ی متناسب، با ظرفیت بارگیری وسیله‌ی نقلیه‌ی باربری، مورد عمل قرار می‌گیرد.

۱ـ مبلغ پیش‌کرایه:عبارت است از وجهی از کل کرایه‌ی حمل، که راننده، حسب توافق، با موسسه، یا شرکت حمل‌ونقل، در مبدا حرکت خود، دریافت می‌دارد.

۲ـ باقی‌مانده‌ی کرایه (پس‌کرایه):عبارت است از وجهی از کل کرایه‌ی حمل، که راننده، آن را در مقصد دریافت می‌دارد. درصورتی‌که راننده، وجهی در مبدا حرکت، تحت عنوان پیش‌کرایه دریافت ننموده باشد، وجه پس‌کرایه، معادل کل کرایه‌ی حمل می‌باشد.

۳ـ کارمزد (کمیسیون): عبارت است از وجهی که، شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل کالا، بابت صدور بارنامه، از مبلغ کل کرایه، مندرج در بارنامه، از راننده، دریافت می‌دارند.

تبصره ـ درصد کارمزد شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل، در بند ۹ شرایط عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا، موضوع یک‌صد و پنجاه و چهارم‌این جلسه‌ی شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور، ذکر شده است.

۴ـ حق بیمه: عبارت است از وجهی که، برمبنای کل کرایه‌ی مندرج در بارنامه، محاسبه، و توسط راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ی باربری که دارای کد مشخص از سازمان بیمه‌ی تامین اجتماعی است، به شرکت، یا موسسه‌ی حمل‌ونقل کالا، جهت واریز حساب سازمان مذکور، پرداخت می‌گردد.

۵ـ سه (۳%) حق پایانه:عبارت است از وجهی که، برمبنای کل کرایه‌ی مندرج در بارنامه، توسط شرکت، یا موسسه‌ی حمل‌ونقل صادرکننده‌ی بارنامه، محاسبه، و به سازمان متبوع، پرداخت می‌گردد.

تبصره ـ شرکت یا موسسه‌ی حمل‌ونقل، می‌تواند هرگونه عوارض قانونی مترتب بر بارنامه، از قبیل ۳درصد حق پایانه، ۴درصد ارزش افزوده، و موارد دیگر، هم‌چنین، هزینه‌های تخلیه و بارگیری، و موارد مشابه، که پرداخت آن، برعهده‌ی صاحب کالا است را، در حاشیه‌ی پایین و سمت راست بارنامه، قید، و از صاحب کالا، دریافت دار

انواع بارنامه 

بارنامه‌ی عمومی:در ماده‌ی ۲ قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای، به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری، و بارنامه‌ی تعریف شده، طرح آن به‌صورت عمده‌بار و خرده‌بار می‌باشد.

بارنامه‌ی اختصاصی: براساس ماده‌ی ۵ قانون فوق، مجوز چاپ آن، توسط سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور، صادر می‌گردد.

تبصرهـ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، براساس ماده‌ی ۵ قانون مذکور، مجوز چاپ بارنامه‌ی اختصاصی، دریافت نموده است.

۱ـ بارنامه‌ی عمده‌بار

الف) در هشت نسخه، چهار برگ سفیدرنگ، و در بین هربرگ، پرفراژی جهت تفکیک نسخه‌ها از همدیگر، چاپ می‌شود. نسخه‌های اول تا ششم، به‌ترتیب، مخصوص:

۱-      وزارت راه و ترابری

۲-      گیرنده‌ی کالا

۳-      سازمان تامین اجتماعی

۴-      وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵-      فرستنده‌ی کالا

۶-      راننده

و نسخه‌های هفتم و هشتم، مربوط به شرکت، یا موسسه‌ی حمل‌ونقل می‌باشد.

ب) اندازه‌ی هر چهار برگ آن، به صورت ۳/۲۳ سانتی‌متر طول، و ۳/۲۲ سانتی‌متر عرض می‌باشد.

پ) برگ اول آن، از جنس کاغذ واترمارک، و در خمیر مایع آن، نقش جمهوری اسلامی، قرار گرفته، و الیاف رنگی این برگ، در مقابل نور ماورای بنفش، قابل رویت است. هم‌چنین، این برگ، در تماس با مواد شیمیایی، تغییر رنگ می‌دهد.

پ) برگ‌های دوم، سوم، و چهارم، از جنس کاغذ تحریر معمولی است.

ت) نسخه‌ی اول آن، دارای نقش معتبر بوده، و در نسخه‌های بعدی، در همان قسمت، عبارت «با تمبر دویست ریالی»، ذکر شده است.

ث)  نوشتار متن آن، به‌رنگ سبز، و نقشه‌ی تمبر، به‌رنگ بنفش، شماره‌ی سریال مندرج در آن، به‌رنگ قرمز، و در برگ دوم، مربوط به نسخه‌ی تامین اجتماعی، درحاشیه‌ی سمت راست بالا، دارای ترام، به‌رنگ سبز می‌باشد (توضیح این‌که، ترام، علامتی است که جهت تسهیل در شناسایی نسخه‌ی مخصوص تامین اجتماعی، توسط راننده می‌باشد).

ج) محل الصاق نقش تمبر، روی صفحه‌ی اول، و در عمق ۱۳ سانتی‌متر می‌باشد.

چ) شماره‌ی سریال آن به فارسی، و در سمت راست، به‌فاصله‌ی یک سانتی‌متر از بالا، و یک سانتن‌متر بعد از پرفراز پایین، می‌باشد.

ح) در این بارنامه:

ـ در سطر اول آن، مشخصات مربوط به فرستنده‌ی کالا،

ـ در سطر دوم، مشخضات مربوط به گیرنده‌ی کالا،

ـ در سطر سوم، مشخصات مربوط به راننده،

ـ در سطر چهارم، مشخصات وسیله‌ی نقلیه،

ـ در سطر پنجم، مشخصات بارگیر وسیله‌ی نقلیه،

و در قسمت‌های بعدی:

ـ نام محموله،

ـ وزن یا حجم محموله،

ـ نوع بسته‌بندی،

ـ مبدا و مقصد بارگیری و تخلیه،

ـ کرایه‌ی حمل،

ـ نام شرکت، یا موسسه‌ی حمل‌ونقل صادرکننده‌ی بارنامه،

ـ و کسورات قانونی،

درج شده است.

۲ـ بارنامه‌ی خرده‌بار

الف) در سه برگ، و به‌رنگ سفید می‌باشد، و در صدر آن، عبارت «بارنامه‌ی ویژه‌ی حمل خرده‌بار داخلی» قید شده است.

ب) اندازه‌ی هربرگ آن، به‌صورت ۱۸ سانتی‌متر طول، و ۵/۲۲ سانتی‌متر عرض، می‌باشد.

پ) برگ اول آن، تمبردار بوده، و در برگ‌های بعدی، در قسمت جای تمبر، عبارت «با تمبر هشتاد ریالی» ذکر شده است.

ت) در این بارنامه:

ـ در سطر اول آن، نام و نام خانواده‌گی فرستنده،

ـ در سطر دوم آن، نام و نام خانواده‌گی گیرنده،

ـ در ذیل سطر دوم، قسمتی تحت عنوان مشخصات کالا،

ـ مبدا، و مقصد،

درج شده، که در ادامه‌ی آن:

ـ کرایه‌ی حمل،

ـ و نام شرکت، یا موسسه‌ی حمل‌ونقل صادرکننده‌ی بارنامه،

قید شده است.

ث) سایر مشخصات آن، همانند بارنامه‌ی عمده‌بار می‌باشد.

۳ـ بارنامه‌ی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

الف) دارای هفت برگ بوده، و برگ اول آن، از جنس کاغذ واترمارک، و به‌رنگ سفید می‌باشد. سایر برگ‌ها، از جنس کاغذ الوان ۳۰ گرمی (پوست پیازی) می‌باشد.

ب) اندازه‌ی هربرگ آن، به‌صورت ۱۸ سانتی‌متر طول، و ۵/۲۲ سانتی‌متر عرض می‌باشد.

پ) هر هفت برگ، دارای یک شماره‌ی سریال، که به‌صورت لاتین چاپ شده، می‌باشد.

ت) در ظهر آن، مطالبی درخصوص تعرفه، و ... ذکر شده است.

مقررات مربوط به صدور بارنامه

۱ـ تمامی قسمت‌های بارنامه، به‌طور دقیق و کامل پر گردد.

۲ـ تمامی نسخه‌های بارنامه، همانند همدیگر، تکمیل گردیده، و مغایرتی بین نسخه‌ها، وجود نداشته باشد .

۳ـ بارنامه، به‌صورت رایانه‌ای صادرشده، و از صدور بارنامه، به‌صورت دستی، خودداری گردد .

۴ـ اطلاعات مندرج در بارنامه، با اطلاعات مندرج در رایانه، مطابقت داشته باشد.

۵ـ در هنگام پانچ اطلاعات در رایانه، به کدهای درنظرگرفته‌شده، برای نوع کالا، نوع بارگیر، و سایر موارد، توجه کافی اعمال گردد .

۶ـ از یک بارنامه، تنها برای یک سفر حمل کالا، استفاده گردد .

۷ـ بارنامه، از طریق غیرمجاز، تهیه و دریافت نشده باشد .

۸ـ مشخصات محموله، با اطلاعات مندرج در بارنامه، مطابقت داشته باشد.

۹ـ بارنامه، به اشخاص دیگر، و غیرمجاز واگذار نگردد.

۱۰ـ بارنامه، برای راننده‌گان دارای دفترچه‌ی کار (برگ فعالیت)، و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد، صادر گردد.

۱۱ـ در استفاده از بارنامه، به حوزه‌ی جغرافیایی فعالیت، و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد، توجه گردد.

۱۲ـ کرایه‌ی حمل مندرج در بارنامه، با کرایه‌ی حمل مندرج در قرارداد (درصورت وجود )، مطابقت نماید .

۱۳ـ در حمل محموله‌های خرده‌بار، از بارنامه‌ی خرده‌بار، استفاده گردد .

۱۴ـ در حمل محموله‌های ترافیکی، پیش‌تر، مجوز عبور (پروانه‌ی عبور)، دریافت شده باشد .

۱۵ـ کارمزد (کمیسیون)، براساس مصوبه‌ی یک‌صدوپنجاه‌وچهارم‌این جلسه‌ی شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، از راننده، دریافت گردد .

۱۷ـ درخصوص میزان حق توقف کامیون، در حد امکان، با راننده، توافق گردد .

۱۸ـ از دریافت وجوه غیر قانونی، از راننده، خودداری گردد .

۱۹ـ سایر قوانین و مقررات مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا، رعایت گردد.

tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533