مقام:
شرکت خدمات دریایی و بندری دارای ترمینال کانتینری اختصاصی به مساحت 13هکتار در بندر شهید رجایی

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533